Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (AIC) izsludina Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2023. gadam trešo un noslēdzošo uzsaukumu.

2023. gadā konkursa divos uzsaukumos atbalstīti 24 projektu pieteikumi par kopējo summu 79 366 eiro. Trešajā uzsaukumā kopējā projektiem paredzētā summa ir 20 000 eiro. Tādējādi Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektiem šogad Rīgas pašvaldība būs atvēlējusi 100 000 eiro.

Konkursa mērķis ir sniegt līdzfinansējumu projektiem, kas aktualizē un veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglīto un informē iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicina brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts projektiem, kuri:

  • tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;
  • sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/ vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību;
  • plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Vienam projektam var piešķirt līdzfinansējumu līdz 3500 eiro, nepārsniedzot 95 % no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā. Ja projektā paredzēts īstenot apkaimju iedzīvotāju forumu bez citām papildus aktivitātēm, tad projekta ietvaros šādai aktivitātei var saņemt atbalstu ne vairāk kā 1500 eiro apmērā. Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir līdz 20 000 eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 5. oktobris plkst. 14.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai AIC oficiālo elektronisko adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Konkursa nolikums un citi saistošie dokumenti ir atrodami tīmekļa vietnes www.apkaimes.lv sadaļā “Integrācija/Finansēšanas konkursi”, kā arī riga.lv.

Papildu informācija pieejama pie AIC Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītājas Sandras Kumačevas pa tālruni +37167105354 vai e-pastu: sandra.kumaceva@riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Edīte Matuseviča, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore,  e-pasts: edite.matusevica@riga.lv